Fabian Society en de gedragswetenschap ( Arend Zeevat )

Geplaatst op woensdag 13 juni 2007 @ 13:04 , 1923 keer bekeken

Inleiding
Naar aanleiding van mijn vorige artikel 'De Europese Grondwet... slikken of stikken?' ben ik mij eens verder gaan verdiepen in de overeenkomsten tussen de Fabian Society en de standpunten van de gedragswetenschap. Ik huldig daarbij het standpunt dat het noodzakelijk is om je te verdiepen in het denkraam van diegenen, die in onze wereld de uiterlijke machtstouwtjes in handen hebben, om te kunnen begrijpen waar zij mee bezig zijn. Vanuit dat begrip kan men dan tot een weloverwogen en veel krachtiger eigen standpuntbepaling komen. Men kan de denkfouten in hun denkraam opsporen en corrigeren met het eigen inzicht dat, indien men uitgaat van de eigen menselijkheid en de mogelijkheden die dat biedt om tot een eigen kennisvergaring te komen, laat inzien dat we worden beduveld bij het leven en vooral over het leven. We worden voorgelogen over wie wij zijn. In mijn eerder genoemde artikel heb ik al aan gegeven dat de leugen regeert en wel op een zeer grote schaal. Onze enige redding schuilt in het beseffen van ons menszijn en de vele mogelijkheden die ons geboden worden om tot een volwaardig medeschepper van een nieuwe werkelijkheid te worden. We kunnen zelf op onderzoek gaan en onze eigen bronnen bepalen. Nog wel althans. Dus laten we daar gebruik van maken.

Wat dit betreft zegen ik het internet naast alle schaduwkanten, die ik er ook aan waarneem. Het blijft werkelijk fantastisch om bij het invoeren van de juiste zoekterm, van een enorme hoeveelheid informatie te worden voorzien. Mijn zoektocht via google deed ik op de twee zoektermen, zoals die in de titel van dit artikel zijn weergegeven. De oorspronkelijke drijfveer was het willen vinden van een afbeelding van de Fabian Society waarin, zoals ik dat in het bovengenoemde artikel beschreef, een wolf in schaapskleren voorkwam. Die afbeelding heb ik gevonden en de begeleidende tekst geeft een heldere kijk op de leugenachtige achtergrond van onze huidige politiek. In eerste instantie verwijst zij naar de Engelse achtergronden, maar mijn zoektocht leverde een direct kruisverband op met een belangrijk Nederlands historisch politiek gegeven. De afbeelding zoals die hieronder is weergegeven laat ook zien hoe de denktrant van de Fabians erg veel lijkt op die van het behaviourisme (gedragswetenschap).

De laatste is een stroming in de psychologie, waarvan je zou zeggen dat die hopeloos achterhaald is, gezien de moderne inzichten in de werking van het menselijk bewustzijn en onderbewustzijn. Maar waarnemend hoe de politici zich opstellen en de arrogantie die daaruit spreekt, kan men alleen maar concluderen dat hun denkwijze sterk beïnvloed is door enrzijds die gedragswetenschappelijke denktrant, dat zij die zelfs propageren. En anderzijds door het collectivistische gedachtegoed van de Fabian Society. In dit artikel doe ik een poging beide denkwijzen bij elkaar te brengen, hun onderlinge overeenkomsten aan te tonen, maar ook hun gemeenschappelijke fundamentele denkfouten. Uiteindelijk komen hun denkwijzen samen in het gedachtegoed van de transhumanisten.

In het bovengenoemde artikel over de Europese Grondwet haal ik een citaat aan uit een onderzoeksrapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over normen en waarden uit 2003. ( zie: www.wrr.nl ) ) In dat artikel, waarin zij aangeven hoe het onderwijs gebruikt kan worden om die normen en waarden over te dragen op nieuwe generaties, spreken zij heel expliciet over een gedragswetenschappelijke benadering van de jeugd. Door die gedragswetenschappelijke benadering zou de jeugd opgevoed moeten worden tot aankomende verantwoorde en morele burgers. De WRR laat zich daarbij danig in de kaart kijken, door te beweren dat in het onderwijs, met name bij het vak maatschappijleer, de nadruk moeten worden gelegd op het volgende: (nogmaals een deel van dat citaat) ) "

Bij dit laatste is het dan weer van belang om naast de gebruikelijke aandacht voor de nationale rechtsstaat en nationale gemeenschap, voor de toekomst meer dan gebruikelijk aandacht te besteden aan de Europese Unie en de Europese Grondwet ( vgl. Eijsbouts 2003)" Door deze expliciete uitspraak en het tot norm verheffen van de goedheid van de Europese Grondwet, terwijl er twee jaar later nog een referendum moest plaatsvinden, laat die Raad haar totale partijdigheid ten aanzien van de machthebbers zien, die deze Grondwet hebben bedacht. En waarvan zij meer verzwijgen dan openbaren. G. Edward Griffin laat in mijn in eerdere artikelen aangehaalde lezing van hem ´Secret Organizations and Hidden Agendas, The Future Is Calling (Part Two)' (zie: Freedom-force.org/pdf weten hoe de Fabian Society is ontstaan.

Hij schetst daarbij een beeld van het intellectuele klimaat bij de gegoede burgerij in Engeland aan het eind van de negentiende eeuw. Hij laat zien hoe het opkomende Verlichtingsdenken perfect aansloot bij hun regentenmentaliteit en zij zich tot zelfbenoemde opvoeders van de door de industriële revolutie ontstane arbeidersklasse zagen. Aanvankelijk leek het allemaal uit de beste intenties voort te komen, een soort van medelijden met de armzalige levensomstandigheden van de arbeiders. Maar al snel bleek dit medelijden een mooie verpakking te zijn voor een banale wens tot overheersing en misbruik willen maken van de kwetsbaarheid van de economisch afhankelijken. Hoe kan een verheffing van de arbeidersklasse ook voortkomen uit een club intellectuele machthebbers, die op grond van hun intellectuele slimheid menen te weten wat goed is voor anderen, maar het beste wat goed is voor henzelf? Is hier al niet iets van terug te herkennen in de mentaliteit van onze huidige politieke regenten en de door hen beschermde kleptocratische elite? Het symbool van de wolf in schaapskleren is dan ook niet voor niets gekozen en geeft hun ware bedoelingen weer. Net als de Vrijmetselaarspiramide met het alziende oog aan de top ook niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. In mijn artikel 'De scheppende kracht van beelden' ben ik ingegaan op wat beelden kunnen doen met mensen, zowel in positieve als negatieve zin.

Het betreft een afbeelding van een glas-in-loodraam dat afkomstig is uit het huis van de oprichters van London School of Economics, het echtpaar Sidney en Beatrice Webb. Hun huis was het eerste hoofdkwartier van de Fabian Society. In 1978 werd het raam daar gestolen en dook later op in Phoenix, Arizona. Ook daar verdween het weer en werd in juli 2005 op de veiling van Sotheby in Londen door de Webb Memorial Trust herkocht. Het heeft daarna een plaats gekregen in het gebouw van de London School of Economics. Op de site van deze eliteschool vond ik een bijzonder opmerkelijk bijschrift van deze afbeelding.

"The Fabian window - lost for more than 25 years - was unveiled by the prime minister Tony Blair today (Thursday 20 April)(2006 AZ) during the centenary year of the Labour Party in its new home, the Fabian-founded London School of Economics and Political Science.
The stained glass window was designed by George Bernard Shaw in 1910 as a commemoration of the Fabian Society, and shows fellow Society members Sidney Webb and ER Pease, among others, helping to build 'the new world(order)'." (accentuering en toevoeging AZ)

Now, after a fascinating history, the window is finding a home in the heart of London at LSE, the social science university institution founded by Sidney Webb, Beatrice Webb and Shaw in 1895. At its first home the window was unveiled by Labour prime minister Clement Attlee, also a former LSE lecturer."

Uit bovenstaand citaat blijkt dus dat zij als slimme geesten een beeld voor ogen hadden van hoe de wereld er uit zou moeten gaan zien, volgens welk zij de nieuwe wereld(orde) zouden gaan bouwen. H.G. Wells, de bekende schrijver van onder andere 'Timemachine' en 'War of the Worlds' én Fabian Societylid, deed in zijn boek 'The Open Conspiracy' uit de doeken hoe die nieuwe wereld(orde) te bereiken zou zijn en er uit zou moeten gaan zien. Hij noemde het ook expliciet een nieuwe wereld orde. Het boek verscheen voor het eerst in 1928, is daarna verschillende keren in herziene versies verschenen en voor het laatst in definitieve versie in 1933. The Fabian Society propageerde een concept van collectivisme waarbij het individu totaal onbelangrijk werd gevonden en zich op moest offeren voor de Staat, die het collectief vertegenwoordigde. De Fabians zagen zich vanwege hun superieure intelligentie voorbestemd om die (Wereld)Staat te helpen vormgeven. Het venster laat zien dat men daarbij geen zachtzinnige methoden toe wil passen. De wereld wordt met hamergeweld in zijn juiste vorm geslagen. Boven de hevig bewerkte wereldbol is het embleem zichtbaar waarmee de Fabian Society laat zien dat ze verhullend werkzaam is en zich als een wolf in schaapskleren gedraagt. Absoluut niet te vertrouwen dus.

Bovenaan in de afbeelding staan de woorden: "Remould it nearer to the hearts desire". En wat zou de grootste hartewens van deze lieden zijn denk je, beste lezer? Zou dat misschien een totale wereldcontrole kunnen zijn, met alle hun ten dienste staande middelen? Je kunt je hierbij afvragen in hoeverre het gedachtegoed van de Fabians dat in 1870, volgens Griffin, geniaal verwoord werd door een professor John Ruskin aan de universiteit van Oxford, weer is geïnspireerd door de ideeën van Adam Weishaupt en zijn Illuminati. Hij stichtte zijn orde in 1776 en moest niet lang daarna vluchten naar Engeland. Onderin de afbeelding zie je twee groepen mensen die geknield een in hun midden staande kast aanbidden. Wanneer je de afbeelding vergroot zie je dat er stapels boeken in die kast liggen. En waar zijn boeken voor bedoeld en/of het symbool van? Van kennisvergaring! De kennis die tot machtsvergaring kan leiden en deze tevens legitimeert. Want het beroepen op die kennis laat de niet-wetenden, de machtelozen, hun plaats weten in de door hen geschapen Orde.

Het bij de afbeelding geplaatste artikel laat ook meneer Blair nog even aan het woord en geeft zijn woorden weer die hij sprak bij de onthulling van het raam op zijn nieuwe plek.

"Mr Blair spoke about the remarkable way the Fabians influenced the Labour party, not just in its creation but also in its economic, political and intellectual development. 'Despite all the very obvious differences in policy and attitude and positioning... a lot of the values that the Fabians and George Bernard Shaw stood for would be very recognisable, at least I hope they would, in today's Labour party.'

He continued: 'One of the things I think they were best at was being utterly iconoclastic ( een iconoclast is een beeldenstormer, AZ) about the traditional thinking that governed our country and indeed constantly, whenever a piece of conventional wisdom came out, they questioned that conventional wisdom in its fundamentals, and did so with remarkable success.' Mr Blair concluded that he was 'absolutely delighted to come to this extraordinary and august centre of learning, which is similarly associated with the Fabians and the Webbs' for such 'a wonderful and poignant moment'. "

Het mag duidelijk zijn dat dear Tony ook lid is van de club. Ook hij heeft gestudeerd aan de London School of Economics en is dus geremould nearer tot the hearts desire-manier van denken. Het verklaart waarom dear Tony Engeland tot de grootste Big Brotherstaat van Europa heeft gemaakt. Het weerspiegeld de grootste hartewens van de Labourpartij, die is geïnspireerd door de Fabian Society.

De link naar de Nederlandse socialisten
Op mijn zoektocht naar de achtergrond van de Fabian Society kwam ik tot mijn grote verrassing een site tegen over de Nederlandse socialist Jan de Gruyter. Hij leefde van 1859 tot 1932. Hij kwam voor het eerst in contact met het socialisme door het lezen van het blad Oost en West van F. Domela Nieuwenhuis. Hij was een letterkundige en werd een religieus socialist genoemd. Deze man leefde een tijd in Nederlands Indië, maar vertrok in 1890 naar Engeland. Het laat zich raden dat hij vanwege zijn socialistische ideeën al snel contact zocht met zijn Engelse Kameraden. In de industriestad Leeds was dat niet al te moeilijk. Aldaar werd hij lid van de Fabian Society. Hij begon met het schrijven van artikelen en geven van lezingen. Ook in Nederland was hij publicitair actief. Hij schreef regelmatig artikelen over de Engelse arbeidersbeweging in het blad 'de Nieuwe Tijd' van P. J. Troelstra en won Domela Nieuwenhuis voor zijn zaak, mede door toedoen van zijn latere vriend Henri Polak. Hij propageerde de Fabian Society in de Nederlandse socialistische kringen.

In Engeland bleek er een splitsing te zijn tussen de Fabians die meer intellectueel gericht waren en via slinkse achterdeuren zich in allerlei machtscentra binnenwerkten en de meer op de arbeiders gerichten. Deze lieten zich later meer inspireren door het Leninisme, dat een directe confronterende revolutie van de arbeidersklasse voorstond, om die arbeiders vervolgens des te beter te kunnen onderdrukken. Everybody is equal, but some are more equal than others, isn't that so?

Voor meer informatie over de Gruyter zie: www.iisg.nl

Hieruit blijkt dus dat het gedachtegoed van de Fabian Society ook in Nederland is opgepakt door de socialisten. Je kunt je daarbij afvragen wat Wouter Bos daarvan nog weet en waar hij zich door laat inspireren. Aangezien de grote partijen in Nederland allemaal zijn opgeschoven naar het midden en de christelijkheid van het CDA niets met het ware christendom te maken heeft, zou je misschien kunnen concluderen dat dit grauwe midden een positie is die wel eens zogenaamd socialistischer zou kunnen zijn dan J. P. zou durven toegeven. En dan bedoel ik met socialistischer met name het uitgaan van het collectivistisch gedachtegoed van de Fabian Society, in dit geval de intellectuele regentenvariant er van. In dat kader is ook de benadrukking van de wetenschappelijke advisering door allerlei Centrale Planbureaus en adviesraden te zien, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regentenbeleid.

Het behaviourisme
Zoals ik in de inleiding al aangaf is het behaviourisme een stroming in de psychologie. Ze is ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw. De Wikipedia zegt daarover het volgende:

"Het behaviorisme is een stroming binnen de psychologie . Het behaviorisme onderscheidt zich van andere stromingen doordat het observeerbare, respectievelijk registreerbare, gedrag als enige geldige onderzoeksobject voor psychologische theorievorming wordt beschouwd. Het stelt zich daarbij uitdrukkelijk tegen allerlei richtingen die gedachten en emoties tot object van onderzoek nemen (via introspectie ) zoals bijvoorbeeld ook de psychoanalyse .

Het is een theorie waarin de gedragsreacties verklaard worden door leerprocessen. Alle gedragingen worden gezien als (ketens van) reflexen. Het model waarin een reflex kan worden voorgesteld is S-R. Zodra de prikkel of stimulus (S) er is, ontlokt deze de reactie of respons (R). Er is dus een koppeling tussen de S en de R. Men kan dus de reactie voorspellen. Sommige reflexen zijn aangeboren, maar de meeste gedragingen worden aangeleerd. Dit leerproces dat mechanistisch verloopt, zonder tussenkomst van het individu zelf noemen de behavioristen conditionering.

Het behaviorisme maakt deel uit van het logisch positivisme, dat het idee promoot dat alle kennis moet worden uitgedrukt in uitspraken die empirisch verifieerbaar zijn. Het behaviorisme is geruime tijd de populairste stroming binnen de (Amerikaanse) psychologie geweest en pas sinds enkele decennia voorbijgestreefd door modernere stromingen, welke samengevat worden onder het begrip cognitieve revolutie ".

De behaviouristen maakten veel gebruik van dierproeven. Het bekende hondenexperiment van Pavlov is zo bekend geworden dat het is vereeuwigd in de uitdrukking 'een Pavlov-reactie'. In feite komt het neer op pure dressuur van de dieren, door ze zolang te stimuleren tot een bepaald gedrag door middel van het geven van een beloning (voedsel) en/of het onthouden daarvan. Of juist door af te leren gedrag te bestraffen door bijvoorbeeld het toedienen van een zwakke stroomstoot. Ik kan me van mijn middelbare schooltijd van het vak biologie nog zo'n experiment herinneren. Ik moest toen een duif een bepaald gedrag leren, waarbij hij door op het juiste schuifje met een gekleurde cirkel te tikken van voedsel werd voorzien. Ik vond het maar een oersaai experiment en kon niet begrijpen wat ik daar nu van moest leren. Achteraf bezien ben ik me dan ook gaan afvragen of ik de duif aan het dresseren was, of dat dit soort experimenten ten doel hadden om mijn denken te dresseren. Ben ik blij dat dit niet is gelukt,

De behaviouristen meenden dat ze de uitkomsten van hun dierproeven klakkeloos konden projecteren op de mens. Maar ja, zoals de Wikipedia al aangeeft ontkennen zij ieder innerlijk individueel leven van de mens en kijken puur naar het uiterlijke gedrag, dat ook bij de mens van buitenaf te sturen zou zijn. Hier komt het gedachtegoed van de Fabians en de behaviouristen al aardig dicht bij elkaar. De Fabians hameren de wereld in de juiste orde en de behaviouristen haar bewoners. Zo zou je het inderdaad kunnen zien. De Fabians bekommerden zich om het grote geheel en de collectivistische vormgeving daarvan, zij ontwikkelden daarvoor het juiste denkkader. De behaviouristen bekommerden zich om de individuele mens en hoe die in dat collectivistische geheel in te passen zou moeten zijn. De behaviouristen zien de mens als een veredeld dier, die enkel een driftmatig leven leidt, dat van buitenaf door dressuur aan banden moet worden gelegd.

De Fabians zijn door hun intellectuele Verlichtingsdenken en het meer mechanische karakter daarvan er van overtuigd geraakt dat de mens een machine is, die enkel van buitenaf te programmeren valt. Het binaire systeem van de computer met zijn enen en nullen in eindeloze combinaties zou je vrij vertaald zo kunnen zien: De één staat voor het geheel van de informatie die er ingaat, de input en de nul staat voor de output, hetgeen wat er getransformeerd weer uitkomt. Vertaald naar de door de behaviouristen opgedeelde mens in rollen die hij speelt en die is ontdaan van zijn individualiteit, kun je het menselijk bewustzijn als de één zien dat verbonden met de computer er als een nul, een geestloos wezen weer uitkomt. Da dit niet zo'n gek idee is, laat zich bevestigen door het gegeven dat al decennia lang wetenschappers bezig zijn om de computer een zelflerend vermogen te geven, een vorm van bewustzijn dus. En bovendien het menselijk bewustzijn direct op de computer zijn gaan aansluiten, om zodoende de menselijk ervaren werkelijkheid te vervangen door een door de computer bepaalde virtuele werkelijkheid. In een film als 'The Matrix' wordt dit thema zeer breed uitgewerkt. Ook een film als 'Vanilla Sky' speelt met hetzelfde thema evenals meerdere Science 'Fiction'-films.

Opvoeding c.q. conditionering c.q. programmering
Het stimulus/respons denken van de behaviouristen vindt zijn weerklank in het input/output denken van de mechanische denktrant van de door de Verlichting beïnvloedde wetenschappers. Men zou het vrij vertaald zo kunnen zien dat de mens door een gedragswetenschappelijke benadering door de overheid binnen de maatschappij, uiteindelijk langzamerhand wordt gekneed tot een hapklare brok voor de gecomputeriseerde wereld die steeds meer aan het ontstaan is. Zowel het collectivistische gedachtegoed van de Fabians als de veredelde diertheorie van de behaviouristen ontkent het bestaan van de individuele mens. Beiden werken echter aan hetzelfde doel. De mens tot een willoze, geestloze robot te maken. Deze zal met de verdere ontwikkelingen van bijvoorbeeld de nanotechnologie en chipimplantatie tot een volledig maakbaar, beheersbaar 'wezen' herschapen kunnen worden.

De mens als mechanisch gecomputeriseerde robot en de computer als menselijke machine. Ray Kurzweil, een bekend computergenius, heeft met zijn mede-transhumanisten dit al een tijd geleden voorspeld en werkt er als wetenschapper hard aan mee om het mogelijk te maken. Zie: Kurzweilai.net Zij gaan er van uit dat de mens door zijn kwetsbaarheid door ziekte en sterven imperfect is. Zij streven de schepping van de perfecte mens na, met behulp van de moderne technologie. Net zoals de Fabians de wereld imperfect vinden en met hun ideologie een perfecte wereld nastreven, maar dan met name voor zichzelf en hun elitaire vrienden. Ook de behaviouristen streven een perfect opgevoede mens na. De allesbepalende factor in dit geheel is dus dat wij als mensen met een vrije wil niet worden gekend in hun plannen en zij menen te weten wat het beste voor ons is, maar eigenlijk dus wat het beste voor henzelf is. Zij menen ons te kunnen opvoeden, conditioneren, dresseren, programmeren volgens hun normen en waarden. Vrijheid bestaat er echter uit dat ieder individu op basis van zijn eigen levenservaring tot een eigen oordeel mag komen, ten aanzien van welke normen en waarden het beste bij hem passen en daarnaast de diezelfde vrijheid ook aan iedereen toedicht.

Laat echter duidelijk zijn. Wij zijn geen veredelde dieren noch zijn wij machines. Wij hebben het dierlijk instinctieve in ons, net zoals wij ook mechanische karaktertrekken in ons hebben, in onze gewoontevorming. Wij hebben daarmee de mogelijkheid tot zelfbewustzijn te komen en alle lagere vormen van bewustzijn in onszelf te herkennen en te transformeren. MAAR WIJ ZIJN DIE LAGERE VORMEN NIET.
Wat ik hier heb beschreven is de fundamentele leugen waar de vormgeving van onze al bijna Nieuwe Wereld Orde aan ten onder gaat. De leugen dat perfectie zou bestaan is de fundamentele fout in het denkraam van zowel de Fabians, de behaviouristen als de transhumanisten. Perfectie bestaat niet. Dat zou namelijk het einde van iedere ont-wikkeling betekenen. De schepping is in voortdurende verandering, op weg naar steeds grotere vormen van integratie van alle geschapen levensvormen. Perfectie komt voort uit een hang naar zekerheid. Ook zekerheid bestaat niet.

De leugen van perfectie kan nooit een basis zijn voor een duurzame samenleving. Wij worden daar dagelijks mee geconfronteerd. Enkel de Waarheid kan een wereld scheppen waarin een ieder mag zijn die hij/zij is, naast al die anderen. Want die Waarheid zal uiteindelijk laten zien dat jij, die anderen en ik deel uitmaken van het grote bouwwerk dat LIEFDE heet. De enige duurzame Waarheid is de onvoorwaardelijke LIEFDE.

Wikipedia zegt over Griffin het volgende:

G. Edward Griffin, born on November 7, 1931, is an American political commentator, writer and documentary filmmaker . He graduated from the University of Michigan with a major in speech and communications, and also attended the College for Financial Planning in Denver, Colorado where he obtained a CFP designation (Certified Financial Planner) in 1989. Griffin has been involved as a founder and leader of a number of organizations in health , media , and politics of which the most prominent is American Media and Freedom Force International.

Met dank aan Arend Zeevat

Bron: Niburu.nl


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.


Of maak zelf een Clubs account aan: